Logo Nieuws

Werkkostenregeling.net Loonheffingen Nieuws

nieuws

Dit is de vernieuwde nieuwspagina van Werkkostenregeling.net.

Op deze pagina tref je naast het nieuws rond de werkkostenregeling ook ander meldingswaardig nieuws aan met betrekking tot de loonheffingen.

Het Nieuws rond de Werkkostenregeling tot en met 2014 tref je hier aan.

Video tutorials over de werkkostenregeling en andere loongerelateerde onderwerpen zijn verzameld op deze pagina.

 

2 april 2016
Belastingdienst jokt over beleid bonussen

Zoals bekend stelt de Belastingdienst dat bonussen van meer dan € 2.400 ongebruikelijk zijn en niet als eindheffingsbestanddeel kunnen worden aangewezen (of via de vrije ruimte lopen).
In het handboek staat het overigens anders: bonussen tot en met € 2.400 zijn niet ongebruikelijk.
In verschillende discussies geeft de Belastingdienst nu aan dat dit beleid er van begin af aan al was.

Dat is jokken, er zijn namelijk bewijsstukken (goedkeuringen van de Belastingdienst) dat dit niet het geval was. Pas in de loop van 2014 werden wij voor het eerst geconfronteerd met het "€ 2.400 standpunt".
De Belastingdienst kan ook geen enkele brief van voor die periode overleggen waaruit zou blijken dat het beleid er toen ook al was.
Weten hoe het echt zit met de werkkostenregeling? En niet alles geloven wat de Belastingdienst zegt?

De workshops Werken met de werkkostenregelling vinden ook in 2016 plaats. Kijk op www.bdo.nl/alp voor meer informatie.

 

28 maart 2016
Checklist: werken met ZZP'ers na de VAR

​Nog even en dan verdwijnt de VAR (Verklaring arbeidsrelatie). De Belastingdienst heeft onlangs laten weten hoe zij de (model-)overeenkomsten en het bestaan van een dienstbetrekking beoordeeld.
Werkt u met ZZP'ers? En ziet u op tegen het verdwijnen van de VAR?
Download dan hier de door ons samengestelde checklist met handige tips en de standpunten van de Belastingdienst.

Workshop Risico's en kansen rond flexarbeid

Wilt u nog meer weten? Bezoek dan onze workshop Risico's en kansen rond flexarbeid. Of maak gebruik van onze ruime kennis en ervaring met betrekking tot het werken met derden. Kijk op onze webpagina Loon- & Premieheffing voor een overzicht van onze dienstverlening. Ook als u personeel of ZZP'ers van buiten Nederland wilt inschakelen. Meer informatie? Heeft u vragen of wenst u meer informatie?
Dan kunt u contact opnemen met de specialisten van de Adviesgroep Loon- en Premieheffing van BDO via telefoonnummer (070) 338 07 22. Of stuur een e-mail.

 

23 maart 2016
Commissaris uit de fictieve dienstbetrekking

Op de beloning voor commissarissen hoeft vanaf 1 mei 2016 geen loonbelasting meer te worden ingehouden.
Het besluit dat staatssecretaris Wiebes eerder aankondigde, is op 23 maart 2016 gepubliceerd in de Staatscourant. De keuze om de arbeidsrelatie niet als fictieve dienstbetrekking te behandelen is optioneel. U kunt er ook voor kiezen om, in ieder geval tot 1 januari 2017, de commissaris wel te blijven verlonen. Dat kan bijvoorbeeld van belang zijn als op de commissaris de 30%-regeling van toepassing is.

Gevolgen voor Zorgverzekeringswet
Als de commissaris niet meer wordt verloond, heeft dat ook gevolgen voor de Zorgverzekeringswet. Het lichaam dat de commissaris betaalt is dan geen inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet verschuldigd. De commissaris betaalt deze bijdrage zelf, via zijn aangifte inkomstenbelasting.

Meer informatie?
Wilt u alles weten over de commissaris? Het afschaffen van de VAR en het werken met derden? Bezoek dan de workshop Risico’s en kansen rond flexarbeid. Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met de specialisten van de Adviesgroep Loon- en Premieheffing van BDO via telefoonnummer (070) 338 07 22 of een e-mail sturen.

 

22 maart 2016
Strengere regels bij internationale in- en uitleen arbeidskrachten

Op basis van Europese wetgeving (Detacheringsrichtlijn) zijn werkgevers al verplicht om buitenlandse arbeidskrachten die in Nederland werken, ten minste het in Nederland geldende wettelijke minimumloon te betalen. Als een toepasselijke CAO algemeen verbindend is verklaard, dient ten minste dit CAO-loon te worden betaald.

Premies besparen in het buitenland
Omdat buitenlandse en Nederlandse wetgeving niet goed op elkaar aansluiten, zorgt de wetgeving in de praktijk niet altijd voor het door de wetgever gewenste resultaat. In het buitenland kan bijvoorbeeld een lager minimumloon gelden. Als daar (en niet in Nederland) vervolgens ook alleen sociale premies verschuldigd zijn over bruto looncomponenten en niet over eventuele kostenvergoedingen, kan dit tot een ongewenste situatie leiden. Dit omdat in Nederland wel loonbelasting verschuldigd is over een ongespecificeerde kostenvergoeding.

Hierdoor tellen de, in het buitenland onbelaste, kostenvergoedingen wel mee voor de vraag of ten minste het Nederlandse minimumloon wordt uitbetaald, maar worden er in het buitenland dus minder premies betaald. Hierdoor kunnen de loonkosten nog verder worden gedrukt.

Wet aanpak schijnconstructies
Via de Wet aanpak schijnconstructies worden maatregelen genomen om bovenstaande situaties tegen te gaan. Werkgevers zijn verplicht om kostenvergoedingen nader te specificeren op de loonstrook. In de praktijk blijkt dat een aanscherping van Nederlandse wetgeving onvoldoende is om deze constructies tegen te gaan.

Detacheringsrichtlijn wordt strenger
De Europese Commissie heeft onlangs aangekondigd dat de Detacheringsrichtlijn wordt aangepast. In het voorstel is opgenomen dat de Detacheringsrichtlijn een aantal minimale arbeidsvoorwaarden moet bevatten. Buitenlandse arbeidskrachten die in Nederland werken, dienen op dezelfde manier betaald te worden als hun Nederlandse collega’s die hetzelfde werk doen. In het voorstel hiertoe is opgenomen dat loon, bonussen en vergoedingen worden gelijkgetrokken. Het blijft nog steeds mogelijk voor de buitenlandse krachten om in hun land van herkomst sociaal verzekerd te blijven en daar sociale premies af te dragen. De detacheringstermijn wordt beperkt tot maximaal 2 jaar. Een verlenging naar maximaal 5 jaar zou hierdoor niet meer mogelijk zijn.

Contact
Meer weten over de Wet aanpak schijnconstructies en/of de nieuwe Detacheringsrichtlijn?
Bezoek dan onze workshop Risico’s en kansen rond flexarbeid. Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de BDO Adviesgroep Loon- en Premieheffing van BDO, dat kan via mail of via (070) 338 07 22.

 

10 maart 2016
De vernieuwde BDO Loonheffingencheck 2016

Het antwoord op loonheffingsvraagstukken
​Vanaf vandaag, 10 maart 2016, is er een nieuwe versie van de BDO Loonheffingencheck online. Met de BDO Loonheffingencheck kunt u de kansen en risico’s op het gebied van de loonheffingen in beeld laten brengen. Daardoor kunt u de risico’s als u met ZZP'ers werkt, ook na het verdwijnen van de VAR, toetsen en samen met ons beperken of zelfs voorkomen.
De BDO Loonheffingencheck beziet ook of u de werkkostenregeling juist en optimaal toepast, maar kijkt bijvoorbeeld ook naar loonkostensubsidies, de keten- en inlenersaansprakelijkheid, de salarisverwerking, de loonadministratie en de sectorindeling. Zodat u een goed beeld heeft van de loonheffingen binnen uw organisatie.

Meer informatie Voor meer informatie verwijzen wij u naar de webpagina over de BDO Loonheffingencheck. Heeft u vragen, wenst u meer informatie of een vrijblijvende offerte, neem dan contact met ons op via telefoonnummer (070) 338 07 22 of stuur een e-mail.

 

20 oktober 2015
Afschaffen VAR uitgesteld

Staatssecretaris Wiebes van Financiën houdt voet bij stuk voor wat betreft het afschaffen van de Verklaring arbeidsrelatie (VAR). Wel heeft hij de Eerste Kamer gevraagd de behandeling van het wetsvoorstel nog even aan te houden.
Hij stelt dat “uit de maatschappelijke discussie wel duidelijk dat op dit moment voor velen de onduidelijkheid nog te groot is om de consequenties van afschaffing van de VAR compleet te overzien”.
Hij wil meer voorbeeldovereenkomsten publiceren en in overleg met de verschillende betrokken
organisaties een transitieplan voor een soepele invoering (afschaffing van de VAR) vormgeven.
Daarvoor heeft hij meer tijd nodig.

Wat stelt Wiebes voor?

  • Streefdatum voor de inwerkingtreding van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (het voorstel dat de VAR afschaft) wordt 1 april 2016.
  • Overeenkomsten die voor 1 februari 2016 worden voorgelegd aan de Belastingdienst, zullen voor 1 april 2016 zijn beoordeeld en, indien het oordeel is dat daarmee buiten dienstbetrekking wordt gewerkt, zo mogelijk gepubliceerd.
  • Er geldt een implementatietermijn tot 1 januari 2017. Dat houdt in dat alle opdrachtgevers en opdrachtnemers tot 1 januari 2017 de tijd hebben om zo nodig hun werkwijze aan te passen aan een werkwijze die is voorzien in een voorbeeld- of modelovereenkomst. Tot die tijd zal de Belastingdienst wel toezicht houden, maar nog geen repressieve handhavingsmaatregelen nemen. Dit betekent dat de Belastingdienst waar nodig zal waarschuwen en partijen erop zal wijzen op welke punten een aanpassing van hun werkwijze nodig is om buiten dienstbetrekking te werken.
  • Het wetsvoorstel heeft geen terugwerkende kracht, dus tot op het moment van inwerkingtreding van de wet blijft de vrijwarende werking van de VAR voor de opdrachtgever bestaan. Indien na de inwerkingtreding wordt geconstateerd dat er sprake is van een dienstbetrekking, kunnen eventuele handhavingsmaatregelen dus niet zien op een periode waarvoor de opdrachtgever zich nog op de vrijwarende werking van de VAR kan beroepen.
  • Bij partijen die na 1 januari 2017 niet volgens een beoordeelde (voorbeeld)overeenkomst of modelovereenkomst werken, kan worden gehandhaafd als blijkt dat er feitelijk sprake is van een dienstbetrekking. Als deze dienstbetrekking in 2016 al bestond, wordt door de vrijwaring alleen de periode vanaf 1 april 2016 in de handhaving betrokken.
  • Evidente fraude blijft de Belastingdienst uiteraard te allen tijde aanpakken.

 

En nu?
Het is nog even afwachten of de Eerste Kamer instemt met het verzoek van de staatssecretaris. Maar dat de VAR niet al op 1 januari 2016 verdwijnt staat wel vast. Voor opdrachtgevers en zzp-ers is het nu toch zaak om aan de slag te gaan met de overeenkomsten op basis waarvan zijn willen samenwerken. Wie een met een goedgekeurde overeenkomst werkt kan zich na 1 april 2016 veel narigheid besparen. Op de site van de Belastingdienst staan inmiddels al 22 modelovereenkomsten.
Wenst u ondersteuning bij het op maat maken van uw eigen overeenkomst(en)? Neem dan contact op met de Adviesgroep Loon- & Premieheffing van BDO: 070 338 0733 of mail alp@bdo.nl.
Of bezoek onze Landelijke Actualiteitendagen Loon- & Premieheffing en kom alles te weten over de nieuwe regels rond de VAR, maar ook de WWZ, loonkostensubsidies en oudedagsvoorzieningen. Kijk op www.bdo.nl/actualiteitendagen voor meer informatie en inschrijven.

16 oktober 2015
Wiebes: Voorstel NOB wijzigen antimisbruik niet doen
Onder de werkkostenregeling kan het niet alleen interessant zijn om bepaalde loonbestanddelen onder te brengen in de (belasting)vrije ruimte van 1,2% van de loonsom, ook kan het financieel voordeel opleveren om de loonbestanddelen te belasten met de eindheffing van 80%. Daarom bevat de werkkostenregeling een antimisbruikbepaling.

Deze werkt echter niet goed en staatssecretaris Wiebes van Financiën wil deze daarom per 1 januari verscherpen. Vanaf 2016 zouden alleen nog vergoedingen en verstrekkingen in de vrije ruimte mogen worden ondergebracht of met eindheffing worden belast  “voor zover de omvang van de aangewezen vergoedingen en verstrekkingen niet in belangrijke mate groter is dan de omvang van de vergoedingen en verstrekkingen die in voor het overige overeenkomstige omstandigheden in de regel worden aangewezen”.

Met deze cryptische omschrijving wil de staatssecretaris voorkomen dat gewoon loon lager (of niet) wordt belast of dat dit ook gebeurt met extreem hoge vergoedingen of verstrekkingen.

Tegenvoorstel NOB
De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) stelde een andere wijziging voor. Staatssecretaris Wiebes acht het voorstel van de NOB niet uitvoerbaar. In het voorstel wordt het mogen aanwijzen van een loonbestanddeel afhankelijk gemaakt van de vraag of de werkgever met het loonbestanddeel uitsluiten of nagenoeg beoogt om de werknemer rechtstreeks te belonen voor diens arbeid. In het algemeen zijn alle loonbestanddelen een beloning voor de arbeid van een werknemer. Uitgaande van het voorstel van de NOB zou echter onderscheid moeten worden gemaakt naar de mate waarin dat het geval is (minimaal 90%, dan wel minder dan 90%). Verder blijft het onduidelijk wanneer er sprake zou zijn van een “rechtstreekse” beloning en wanneer niet. Uit het voorstel van de NOB blijkt niet hoe de Belastingdienst er achter kan komen met welk oogmerk de werkgever een loonbestanddeel vergoedt of verstrekt. Het werkelijke motief van de werkgever zal ingeval in de uitvoeringspraktijk discussie ontstaat lastig, zo niet onmogelijk zijn te bewijzen. Het voorstel van de NOB bevat een opsomming van loonbestanddelen die in ieder geval mogen worden aangewezen. Welke loonbestanddelen niet mogen worden aangewezen is niet uit het voorstel van de NOB af te leiden. Het voorstel is een verruiming van de mogelijkheden loonbestanddelen aan te wijzen als eindheffingsbestanddeel. Naar verwachting worden hierdoor de mogelijkheden voor oneigenlijk gebruik van de WKR vergroot. Wij vinden het jammer dat de staatssecretaris dit standpunt in neemt. Het voorstel van de NOB is in ieder geval een stuk helderder en beter uitvoerbaar. Nu blijft de antimisbruikbepaling leiden tot ellenlange discussies met de Belastingdienst. Wilt u alles weten over de werkkostenregeling? Bezoek dan één van onze laatste workshops in 2015. Kijk op www.bdo.nl/alp voor meer informatie en inschrijven.


 

16 september 2015
Antimisbruikbepaling WKR aangepast?

In beginsel kunnen alle vergoedingen en verstrekkingen ondergebracht worden in de vrije ruimte of kan de werkgever daar zelf eindheffing over betalen als de vrije ruimte van 1,2% van de fiscale loonsom al is overschreden.
Een aantal specifiek genoemde zaken moeten gewoon verloond worden, zoals vergoedingen voor wapens, door de rechter opgelegde boetes bij strafzaken, enzovoorts. Daarnaast is momenteel bepaald dat door de inhoudingsplichtige aan te wijzen vergoedingen en verstrekkingen voor zover deze vergoedingen en verstrekkingen “niet in belangrijke mate hoger zijn dan in voor het overige overeenkomstige omstandigheden gebruikelijk is” in de vrije ruimte mogen worden ondergebracht of met de eindheffing mogen worden belast.
De nieuwe tekst spreekt over “door de inhoudingsplichtige aangewezen vergoedingen en verstrekkingen voor zover de omvang van de aangewezen vergoedingen en verstrekkingen niet in belangrijke mate groter is dan de omvang van de vergoedingen en verstrekkingen die in voor het overige overeenkomstige omstandigheden in de regel worden aangewezen”.
Dat betekent dat bij de beoordeling of een vergoeding of verstrekking in de vrije ruimte kan worden ondergebracht of met eindheffing kan worden belast, niet (alleen) meer gekeken moet worden of de vergoeding of verstrekking op zich zelf ongebruikelijk is, maar of het ongebruikelijk is deze in de vrije ruimte onder te brengen of met eindheffing te belasten.
In de toelichting stelt de staatssecretaris van Financiën dat dit geen wijziging van de regels betreft, maar een verduidelijking.

Wij vinden deze opmerkingen in de Memorie van Toelichting nogal eufemistisch. Er is wel degelijk sprake van een wetswijziging. Hij spreekt zichzelf ook tegen door de maatregel een verscherping te noemen. De staatssecretaris noemt als voorbeelden van beloningen die niet in de vrije ruimte kunnen onder meer: een maandloon, vakantiegeld en hoge bonussen. Wij wagen te betwijfelen of de staatssecretaris het hier bij het rechte eind heeft. Niet hij bepaalt wat gebruikelijk of ongebruikelijk is, maar dat bepalen de werkgevers die vergoedingen en verstrekkingen aan hun werknemers doen toekomen en kiezen voor de wijze waarop zij die fiscaal behandelen.

Tijdens de Landelijke Actualiteitendagen besteden wij uiteraard aandacht aan deze “wijziging” van de werkkostenregeling en alle andere loongerelateerde zaken zoals de nieuwe WBSO en de loonkostensubsidies. Kijk op www.bdo.nl/alp voor meer informatie. Hier vindt u ook meer informatie over de workshops over de werkkostenregeling.

 

16 september 2015
Zijn uw loonheffingen ok? Doe de Loonheffingencheck!

Als u werknemers in dienst heeft of neemt, gelden allerlei regels: u moet een loonadministratie aanleggen, de werknemer identificeren, gegevens vastleggen, de juiste bedragen aan loonheffing en premies inhouden en/of afdragen. Dit geldt ook als uw personeel grensoverschrijdend werkzaam is en u te maken krijgt met buitenlandse belasting- en premieplicht. Ook als u personeel inleent of werk uitbesteedt, heeft u met allerlei wetten te maken: de Wet keten- en inlenersaansprakelijkheid en de Wet Arbeid Schijnconstructies bijvoorbeeld. Daarbij moet u ook nog altijd controleren of de personen die het werk wellicht toch in dienstbetrekking zijn. Bent u in control? Kloppen uw verloningen? Loopt u risico’s op naheffingen, aansprakelijkstellingen en/of boetes? Test het en voer samen met ons de BDO Loonheffingencheck uit.

Waarmee helpt de Loonheffingencheck?
Als u twijfelt of de loonheffingsaangelegenheden wel lopen zoals ze moeten lopen;
Als u risico’s rond flexwerk wilt beperken of voorkomen;
Als u uw organisatie wilt overdragen en zekerheid wilt geven;
Als u een organisatie wilt overnemen en zekerheid wilt hebben;
Als u horizontaal toezicht wilt toepassen;
Als u onder horizontaal toezicht valt en uw processen gecontroleerd wilt hebben.


16 september 2015
Prinsjesdag: Loonkostensubsidies op de schop

Het wetsvoorstel Wet tegemoetkomingen loondomein gaat de huidige premiekortingen die werkgevers ontvangen als zij personen “met afstand tot de arbeidsmarkt” in dienst nemen flink veranderen. Daarnaast wordt de afgeschafte Afdrachtvermindering Lage Lonen (in een nieuw jasje) nieuw leven ingeblazen.
De huidige premiekortingen die het voor werkgevers financieel aantrekkelijk maken om mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt in dienst te nemen (zoals ouderen en mensen met een arbeidsbeperking) blijken niet in alle gevallen toereikend. Het wetsvoorstel tegemoetkomingen loondomein (Wtl) moet daar verandering in brengen. Er komt een nieuw systeem met
tegemoetkomingen in de vorm van loonkostenvoordelen (LKV’s).
De “nieuwe” loonkostensubsidie (Lage-inkomensvoordeel of LIV)  gaat gelden voor werkgevers die mensen met een salaris tot 120% van het wettelijk minimumloon in dienst hebben. Het voordeel bedraagt maximaal € 2000 per werknemer per jaar op basis van een 38-urige werkweek voor werknemers met een loon tussen 100 en 110% van het wettelijk minimum loon, die in één jaar ten minste 1248 uur gewerkt hebben bij dezelfde werkgever.
Voor elke werknemer met een loon tussen 110 en 120% van het wettelijk minimum loon bedraagt het loonkostenvoordeel maximaal € 1000.
De exacte omvang is afhankelijk van het aantal gewerkte uren in een kalenderjaar.
Het recht op het lage inkomensvoordeel stopt als de AOW-gerechtigde leeftijd is bereikt.

De bestaande premiekortingen worden zoals gezegd omgevormd tot zogeheten “loonkostenvoordelen” (LKV’s), met uitzondering van de lopende premiekorting jongeren. Deze worden toegekend door het UWV en pas na afloop van het kalenderjaar uitbetaald.
Om voor de LKV in aanmerking te komen moet de werkgever beschikken over een zogeheten doelgroepverklaring.

De huidige en nieuwe bedragen van tegemoetkomingen:


Doelgroep

Huidige premiekorting

Straks maximum tegemoetkoming

LIV - 100% tot 110% WML

n.v.t

€ 2000

LIV - 110% tot 120% WML

n.v.t.

€ 1000

 

 

 

Ouderen (56+)

€ 7000

€ 6000

Arbeidsgehandicapten
(WIA en WAO)

€ 7000

 € 6000

 

De nieuwe regelingen gaan niet al in 2016 gelden. Voorgesteld wordt om de LIV per 2017 in te voeren en de LKV’s pas per 2018.
Zodra de wetsvoorstellen zijn aangenomen door de Eerste Kamer (waarschijnlijk december 2015) kunt u een uitgebreid memo over de nieuwe loonkostensubsidies aanvragen via alp@bdo.nl of via 070 338 0722). Wilt u nu al meer informatie over de bestaande en toekomstige loonkostensubsidies? Dan kunt u dit via dezelfde kanalen aangeven. Of bezoek de Landelijke Actualiteitendagen: www.bdo.nl/actualiteitendag.

 

3 juni 2015
Eerste Kamer stemt unaniem in met Wet aanpak schijnconstructies
Meer risico’s bij inlenen van personeel en uitbesteden van werk

In de Eerste Kamer hebben alle partijen op 2 juni 2015 ingestemd met de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De wet biedt een belangrijke basis voor het bereiken van gelijk loon voor gelijk werk. Het zorgt ervoor dat uitbuiting, onderbetaling van werknemers en oneerlijke concurrentie worden tegengegaan. Maar de wet levert ook extra risico’s op voor organisaties die personeel inlenen of werk uitbesteden. De meeste onderdelen van de wet gaan per 1 juli 2015 in, enkele onderdelen per 1 januari 2016. Dit laatste geldt voor het verbod op inhoudingen op en verrekeningen met het wettelijk minimumloon, de verplichte girale betaling van tenminste het minimumloon en de specificatie van de onkostenvergoedingen op de loonstrook. Deze laatste maatregelen worden genomen zodat het beter te controleren is dat het minimumloon daadwerkelijk wordt uitbetaald, maar vragen wat extra voorbereidingen van werkgevers. Vanaf 1 juli 2015 komt er een ketenaansprakelijkheid voor werkgevers en opdrachtgevers om het cao-loon te betalen, de Inspectie SZW gaat de namen van gecontroleerde bedrijven bekend maken en werkgevers- en werknemersorganisaties en de inspectie zullen informatie uitwisselen als zij vermoeden dat er geen cao-loon wordt uitbetaald. Met de WAS kunnen bijna alle organisaties in aanraking komen en aansprakelijk worden gesteld voor een correcte loonbetaling. Ook werkgevers die bijvoorbeeld hun gebouw laten schoonmaken, schilderen of onderhouden, spullen laten vervoeren, bouwen enzovoorts. Wilt u weten hoe u de risico’s kunt beperken en mogelijk zelfs voorkomen? Kom dan naar het seminar “Kansen en risico’s rond flexarbeid” op 18 juni 2015 in Den Haag/Nootdorp. Kijk voor meer informatie op www.bdo.nl/flexarbeid.

 

20 april 2015
Beschikking geen loonheffingen geen opvolger VAR
Modelovereenkomsten gaan opdrachtgever vrijwaren

De Beschikking geen loonheffingen komt er zoals reeds verwacht definitief niet als opvolger van de Verklaring arbeidsrelatie (VAR). De VAR gaat wel verdwijnen. Dat schrijft staatssecretaris Wiebes van Financiën aan de Tweede Kamer. Per 1 januari 2016 zal de vraag of de opdrachtgever loonheffingen moet inhouden en afdragen in eerste instantie beoordeeld gaan worden aan de hand van modelovereenkomsten. Bedrijfssectoren, maar ook individuele opdrachtgevers en opdrachtnemers kunnen overeenkomsten aan de Belastingdienst voorleggen. Aan de hand van deze overeenkomsten vindt een eerste beoordeling plaats van de arbeidsverhouding. Indien de Belastingdienst van oordeel is dat er geen sprake is van een (echte) dienstbetrekking en de overeenkomst ook wordt uitgevoerd zoals beschreven in de overeenkomst, is de opdrachtgever gevrijwaard van naheffingen. Mocht achteraf blijken dat de overeenkomst niet wordt nageleefd, dan kan dat anders zijn. Die eerste beoordeling geeft geen oordeel over de fiscale status (ondernemer of niet) van de opdrachtnemer. Wel betekent dit dat als conform de modelovereenkomst wordt gewerkt, de opdrachtnemer niet in aanmerking komt voor bijvoorbeeld een WW-uitkering of WIA-uitkering. UWV en Belastingdienst werken met elkaar samen bij de beoordeling van de overeenkomsten. Behalve bij een echte dienstbetrekking, geldt er ook inhoudingsplicht en verzekeringsplicht voor de werknemersverzekeringen bij een aantal zogeheten fictieve dienstbetrekkingen. Zo zou als aan de criteria wordt voldaan, ook bij het aangaan en uitvoeren van een modelovereenkomst sprake kunnen zijn van een fictieve dienstbetrekking als thuiswerker of gelijkgestelde. Om dit te voorkomen worden de criteria aangepast. Als er gewerkt wordt op basis van de modelovereenkomst, zal ook geen sprake meer zijn van een fictieve dienstbetrekking als thuiswerker of gelijkgestelde. De nieuwe regels moeten op 1 januari 2016 in werking treden, maar het is nu al mogelijk overeenkomsten voor te leggen aan de Belastingdienst. Een eventuele VAR blijft gedurende 2015 ook nog geldig. Wilt u zekerheid voor de groep opdrachtnemers waarmee u werkt? Wilt u weten hoe u een juiste overeenkomst opstelt en wat er in moet staan om deze te laten goedkeuren? Neem dan contact op met de Adviesgroep Loon- & Premieheffing. Deze kunnen in samenwerking met u de modelovereenkomsten opstellen. Op 18 juni 2015 vindt in Den Haag/Nootdorp het seminar “Kansen en risico’s rond flex-arbeid plaats”. Uiteraard zullen wij hier ook aandacht besteden aan deze nieuwe regels. Maar uiteraard gaan we verder op de materie in. Hoe stelt u zo’n overeenkomst op en welke aandachtspunten zijn er? Hoe krijgt u uw overeenkomst goedgekeurd? U hoort er alles over en leest het nog eens na in onze uitgebreide documentatieset. Daarnaast gaan we tijdens het seminar onder meer in op (het voorkomen van) aansprakelijkheid op grond van de inleners- en ketenaansprakelijkheid en de Wet aanpak schijnconstructies op grond waarvan opdrachtgevers onder andere aansprakelijk kunnen worden gesteld voor het loon dat arbeidskrachten van de uitlener/uitvoerder van het werk ten onrechte niet hebben ontvangen. Kijk voor meer informatie en inschrijven op www.bdo.nl/flexarbeid.


16 april 2015
Horeca en amusementssector grootste winnaar en verliezer WKR
De horeca en de amusementssector in brede zin zijn de grootste verliezaar van de WKR, maar de WKR biedt ook nieuwe mogelijkheden voor het eigen personeel. Verliezer uiteraard nadat het gehakkel van de Belastingdienst over het personeelsfeest uiteindelijk eindigde in de mededeling dat de kosten van een personeelsfeest doorgaans in de vrije ruimte moeten worden ondergebracht. Waarbij de vraag overigens is, of dat ook het geval is als het personeel van de werkgever direct betrokken is bij de uitvoering van het feest en dus op de feestplek werkzaam is. Lees verder.

 

19 maart 2015
77 vragen en antwoorden en het bedrijfsuitje is weer belast
Het aantal vragen en antwoorden over de werkkostenregeling is opgelopen tot 77. Het zou bijna de eerste zin kunnen zijn van een vreselijk nieuwsbericht. Dat is het niet helemaal. Wel voor het bedrijfsuitje dat plotseling toch weer bijna altijd belast is. Ook nieuw: excuses van de Belastingdienst hierover. En let op! We hebben alle vragen en antwoorden in 1 document opgenomen, maar niet alle antwoorden zijn helemaal juist. Het is de uitleg van de Belasatingdienst, op dit moment dan.

 

16 maart 2015
Belastingdienst blijft jojojen met uitleg regels WKR
De vervanging van Weekers door Wiebes heeft tot nu toe weinig effect. Zeker als het de werkkostenregeling betreft. De Belastingdienst blijft aanmodderen rond de werkkostenregeling. De uitleg van de regels verandert met de dag. Op de website van de Belastingdienst staan een aantal (deels nieuwe en deels oude) vragen over de werkkostenregeling. Wat ons opvalt is dat er weinig of niets wordt gezegd over de regels rond het bedrijfsuitje. Al zou daar volgens onze bronnen waarschijnlijk morgen (17 maart) meer nieuws over volgen. Daarnaast valt ons op dat een aantal antwoorden pertinent onjuist zijn. De video hierover is in de maak. Uiteraard bespreken we de vragen en (foute) antwoorden ook tijdens de workshops rond de werkkostenregeling.

 

13 maart 2015
Wet aanpak schijnconstructies per 1 juli 2015

Nog meer risico’s bij inleen van personeel en uitbesteden van werk De Tweede Kamer heeft ingestemd met de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS). Als ook de Eerste Kamer instemt met deze nieuwe wet, dan zal de wet in werking treden per 1 juli 2015. Dit betekent dat er nog meer maatregelen moeten worden genomen bij de inleen van personeel of het uitbesteden van werk. Ook voor uitleners (met name maar niet alleen uitzendorganisaties) en (onder)aannemers heeft de WAS gevolgen. Lees verder..

6 maart 2015
Verrassende ontwikkelingen rond de werkkostenregeling
De werkkostenregeling of beter het Ministerie van Fnanciën en de Belastingdienst blijven ons verbazen.
Wat er allemaal gebeurt? Lees de Extra Servicebrief Lonen van BDO. Van de nieuwe ontwikkelingen rond het bedrijfsuitje hebben we een videotutorial (als vervolg op onze video over het webinar van de Belastingdienst) gemaakt.

 

21 februari 2015
Het bedrijfsuitje is weer belastingvrij, indien mits althans maar in beginsel, dus
De werkkostenregeling staat weer volop in de belangstelling. En dat heeft alles te maken met de uitleg van het ministerie van Financiën en de Belastingdienst wanneer een bedrijfsuitje of personeelsfeest belastingvrij is. De verwarring ontstond na het webinar WKR dat de Belastingdienst onlangs verzorgde en waarover wij deze videotutorial maakten. De laatste dagen bereikte de soap het voorlopige hoogtepunt. In het artikel van Marit Muller op Taxlive leest u er alles over. Uiteraard juichen wij elke versoepeling enverruiming toe. Maar waarom hult men alles in zoveel nevelen? De uitleg van het belastingrecht is toch geen staatsgeheim?

 

18 februari 2015
Geld besparen op subsidiebureaus? Doe de Sectorcheck!
Zit u in de juiste sector? De sectorindeling kan grote invloed hebben op de premielasten van een werkgever. In de praktijk blijkt dat veel werkgevers in een onjuiste sector zijn ingedeeld of gedurende de tijd van sector hadden moeten veranderen. Dat kan betekenen dat de werkgever of veel te veel of veel te weinig premie betaalt. Veel werkgevers vinden de beoordeling of ze in de juiste sector zijn ingedeeld lastig en besteden dit vaak uit aan bureaus die een deel van de besparing vragen, soms oplopend tot 40% van het behaalde voordeel. BDO heeft die kennis ook in huis. Om de dienstverlening laagdrempeliger te maken hebben ze de Sectorcheck ontwikkeld. . Met de antwoorden op deze checklist kunnen ze een inschatting maken of de sectorindeling wel juist is en eventueel nader zou moeten worden onderzocht. Na bestudering van de ingevulde checklist nemen zij vrijblijvend contact met u op. Mochten zij van mening zijn dat de sectorindeling mogelijk niet juist is, zullen zij een passende offerte doen voor nader onderzoek. In tegenstelling tot een aantal “no cure no pay” organisaties kijken zij – om naheffingen en boetes te voorkomen - ook of u mogelijk niet te weinig betaalt.

Wilt u direct een uitgebreid onderzoek naar de sectorindeling en mogelijk te behalen loonkostensubsidies? Neem dan contact op met het secretariaat via alp@bdo.nl of 070 338 0722.


18 februari 2015
Personeelsfeest toch belastingvrij?

In diverse media verschijnen berichten dat personeelsfeesten gekoppeld aan een zakelijke bijeenkomst op een externe locatie toch grotendeels belastingvrij zijn en niet in de vrije ruimte van 1,2% hoeven te worden ondergebracht. Dezelfde opmerkingen zijn gemaakt tijdens het webinar dat de Belastingdienst onlangs organiseerde over de werkkostenregeling. Zie ook onze video hierover.
De totale reis en verblijfkosten zouden belastingvrij zijn, inclusief een eventuele overnachting, ook al zijn de zakelijke activiteiten bijvoorbeeld al om 17:00 beëindigd. Alleen “vermaak” (een artiest, de bowlingbaan etc.) gedurende het daarop volgende feest zou in de vrije ruimte moeten worden ondergebracht. Hoewel wij een en ander natuurlijk van harte verwelkomen, is dit niet echt in lijn met eerdere uitlatingen van de Belastingdienst en de staatssecretaris van Financiën. Laat staan de wetgeving.
Zodra er meer duidelijkheid is zullen wij dit melden.
Alle ontwikkelingen volgen over de werkkostenregeling? Bezoek de workshop / cursus Werken met de werkkostenregeling 2015. Kijk op www.bdo.nl/alp voor meer informatie.

 

6 februari 2015
Laadpaal en parkeerplek belastingvrij bij lease auto
Goed nieuws voor “groene” leaserijders. De staatssecretaris van Financiën heeft in een besluit goedgekeurd t het plaatsen van een laadpaal in of bij de woning van een werknemer voor een (semi-)elektrische auto die de werkgever ter beschikking stelt, geacht wordt deel uit te maken van de terbeschikkingstelling van de auto. Deze goedkeuring geldt ook voor een vergoeding voor het plaatsen van de laadpaal, als de werknemer op verzoek van de werkgever de laadpaal op eigen kosten plaatst of laat plaatsen. Dat betekent dat de (eventuele) bijtelling niet verandert en de (vergoeding van de) laadpaal belastingvrij is en ook niet in de vrije ruimte van de werkkostenregeling hoeft te worden ondergebracht. De goedkeuring geldt niet voor de benodigde elektriciteit. Maar als werknemer en werkgever dat overeenkomen mag de werknemer belastingvrij de kosten van de elektriciteit en de meter daarvan doorberekenen aan zijn werkgever. Let op! Dit dient u dan wel overeen te komen. Als een werkgever een laadpaal bekostigt voor een eigen auto van de werknemer is de goedkeuring niet van toepassing. In dat geval kan de werkgever niet meer onbelast vergoeden dan € 0,19 per zakelijke kilometer (inclusief woon-werkverkeer). De kosten voor de elektriciteit worden geacht te zijn begrepen in de onbelaste vergoeding. Onder de werkkostenregeling kan onder voorwaarden overigens ook de parkeerplek bij de woning onbelast worden vergoed.
Voor meer informatie verwijzen we naar de Adviesgroep Loon- & Premieheffing van BDO: alp@bdo.nl of 070 338 0722.
Op de website www.bdo.nl/alp staat ook meer informatie over de workshops Werken met de werkkostenregeling 2015, waarin uiteraard ook deze zaken worden besproken.

 

3 februari 2015
Webinar WKR Belastingdienst: Over Marco Borsato en andere kostenposten
We zijn nog een beetje aan het bijkomen. Een paar opmerkelijke uitspraken waren er wel: zo kan parkeren buiten de directe werkplek toch soms buiten de vrije ruimte worden gehouden. Een versoepeling die ons erg aanspreekt.
Ook waren wij blij maar ook verrast door de opmerking dat de reis- en verblijfkosten die tijdens maar ook na een zakelijke dag, biijvoorbeeld een congres, integraal belastingvrij zijn. Ook als dat congres gevolgd wordt door een avondvullend feest en eventuele overnachting. Bijzonder gul van de Belastingdienst. Maar waarom Marco Borsato nu een sneer uit de pan kreeg? Hij schijnt volgens de interviewer "een smak geld" te vragen voor een optreden. En die kosten horen dan wel weer in de vrije ruimte.

Bekijk ook het filmpje hierover.

 

3 februari 2015
Beleid Belastingdienst vaste kostenvergoedingen onder de WKR krijgt langzaam vorm

Bij een overstap op de werkkostenregeling is volgens de wettelijke regels een kostenonderzoek verplicht om en vaste kostenvergoeding naast de vrije ruimte van 1,2% te kunnen uitbetalen. Echter indien recentelijk: zo’n onderzoek heeft plaatsgevonden of - de Belastingdienst de kostenvergoeding heeft goedgekeurd kan zo’n onderzoek achterwege blijven.

Uiteraard slechts indien en voor zover de kosten onder de WKR nog belastingvrij te vergoeden zijn. Wij adviseren om achteraf discussie te voorkomen, dit af te stemmen met de Belastingdienst.

In een aantall situaties heeft de Belastingdienst goedgekeurd dat een (nieuw) kostenonderzoek achterwege kan blijven.
In de eerste situatie had in de jaren 2011 en 2012 een onderzoek plaatsgevonden. Er is goedkeuring verleend de kostenvergoeding van € 100 per maand tot 1 januari 2018 onbelast uit te betalen. In een andere situatie had de Belastingdienst de kostenvergoeding in 2011 zelf goedgekeurd. De goedkeuring bevat geen eindtermijn. In de derde situatie ging het om een dagvergoeding van € 4,51 van buitendienstmedewerkers. Opmerkelijk aan deze goedkeuring is dat de vergoeding die bedoeld is voor lunches en koffie en thee onderweg wordt goedgekeurd omdat het kosten zouden zijn die voldoen aan “het noodzakelijkheidscriterium”. Dergelijke kosten zijn echter “gewoon” gericht vrijgesteld. Het noodzakelijkheidscriterium geldt alleen voor apparatuur en gereedschap, telefoons, laptops, tablets, internet etc.

Let op! De standpunten van de Belastingdienst vormen nog geen echte heldere lijn. Meer informatie over kostenvergoedingen en alle andere aspecten zijn te vernemen op onze nieuwe cursus Werken met de werkkostenregeling 2015. In de workshops reageren wij ook op de standpunten van de Belastingdienst en het op 3 februari gehouden webinar. Ook besteden wij uiteraard uitgebreid aandacht aan het vormgeven van een kostenonderzoek. Kijk op www.bdo.nl/alp voor meer informatie en inschrijven.

1 februari 2015
De gebruikelijk loonregeling is veranderd.

Een tutorial.
Gebruikelijk loon 2015


25 januari 2015
Nieuwe tutorial: Wanneer is de DGA verzekerd
?
Hoe zit het eigenlijk met de SV-positie van de DGA? Daar is van alles mee aan de hand.
Bekijk de tutorial hieronder.

DE SV-positie van de DGA

 

22 januari 2015
Eerste Loonheffingen-nieuws: Belastingdienst worstelt met WKR

Een wat andere manier om het Loonheffingen-nieuws onder uw aandacht te brengen.
Het verhaal: De Belastingdienst heeft de zaakjes rond de WKR niet op orde. De kennis schiet regelmatig te kort.

Worsteling WKR

Werkkostenregeling Loonheffingen-nieuws aflevering 1. Klik op de afbeelding.

 

21 januari 2015
Werkkostenregeling.net WKR-films op Youtube
Op een rustig moment op een iets andere manier te weten komen wat de WKR inhoudt en welke stappen u moet nemen? Bekijk de filmpjes op Youtube.

8stappen

De WKR in 8 stappen

WKR: Het loonbegrip

Het loonbegrip onder de WKR

 

6 januari 2015
De verlate fiets en ander WKR-nieuws.
Bent u WKR-proof?
Vlak voor Nieuwjaar zijn er nog een paar wijzigingen / nieuwtjes bekend gemaakt. Op 30 december (!) keurde de Belastingdienst goed dat ook een fiets die na 31 december 2014 geleverd wordt nog onder de loonbelastingregels van 2014 kan vallen. Op dezelfde dag werden de wijzigingen in de Uitvoeringsregeling Loonbelasting bekend gemaakt. Ten opzichte van de eerder gepubliceerde concept-uitvoeringsregeling bevat de definitieve 2 nieuwe elementen: - De concern-regeling voor stichtingen en verenigingen is nader ingevuld: - De concern-regeling voor personeelsfeesten is opgenomen in de uitvoeringsregeling. Eerder maakten wij al ons wat zorgen omdat de goedkeuring voor personeelsfeesten (grofweg inhoudende dat zo’n feest ook op nihil kan worden gewaardeerd als de werknemer daar niet werkt maar de inhoudingsplichtige er wel ARBO-verplichtingen heeft) niet meer voorkwam in het Besluit Loonheffingen. Loon, vrijgesteld loon en vergoedingen en verstrekkingen, van de Belastingdienst/ Directie Vaktechniek Belastingen van 17 december 2014, nr. BLKB2014/1894M.


15-12-2014

2015: Nieuwe cursussen/workshops: Werken met de WKR 2015

Met ingang van januari 2015 verzorgt BDO totaal vernieuwde workshops over de WKR 2015. Uitgebreide informatie over de theorie en de praktijk. Het laatste nieuws en veel praktische tips! Zorg dat de WKR werkt: De nieuwe data staan als op www.bdo.nl/alp. Binnenkort staat daar nog veel meer informatie over de workshops 2015.

 

 

 

13-12-2014

Veranderingen in Belastingplan 2015 als gevolg van behandeling in Tweede Kamer

Hoe ziet het Belastingplan 2015 dat door de Tweede Kamer is aangenomen er nu precies uit?

Op veel sites (ook van advieskantoren en uitgevers) komen we achterhaalde informatie tegen.

Daarom hier een overzicht van de aanpassingen dat staatssecretaris Wiebes aan de Eerst Kamer zond.

 

 

13-12-2015

Twijfel over zuiverheid pensioenregeling? Voorleggen voor 1 januari 2015

Twijfelt u of de pensioenregeling voldoet aan de nieuwe regels vanaf 1 januari 2015?

Leg deze dan nog dit jaar voor aan de Belastingdienst.

Als de pensioenregeling vóór 1 januari 2015 wordt voorgelegd,

geldt tevens de wettelijke glijclausule van artikel 19c van de Wet op de loonbelasting 1964 voor

wijzigingen die in moeten gaan per 1 januari 2015. Deze glijclausule houdt in dat de

pensioenregeling kan worden ingevoerd en na afstemming met de inspecteur van de

Belastingdienst de pensioenregeling waar nodig met terugwerkende kracht kan worden aangepast.

Het voordeel van de wettelijke glijclausule is dat de regeling in de periode tussen invoering en

aanpassing met terugwerkende kracht niet als fiscaal onzuiver wordt aangemerkt. De glijclausule

geldt dus niet voor pensioenregelingen die na 1 januari 2015 zijn voorgelegd.

Dit en meer over de nieuwe pensioenregels valt te lezen in de antwoorden op Kamervragen van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en die van Financiën.

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

Hier zijn we ook te vinden.

© 2015 Werkkkostenregeling.net Contact Disclaimer